Επιμέλεια ιστοσελίδας

Γιάννης Σκούρτης

Τα νέα του χωριού μας

Ημ/νία Τίτλος
18/6/2019

Σήμα κινδύνου για τη Στυμφαλία από τους επιστήμονες :θα καταστραφεί σταδιακά από την υπερβολική χρήση των πολύτιμων υδάτινων πόρων της !

Η Στυμφαλία λίμνη και ως έκφραση μόνο παραπέμπει σε κάτι πολύ παλιό, κάτι που μπορεί να συνδέσει το σήμερα με τις πρώτες εικόνες των ανθρώπων σχετικές με το νερό κι ως εκ τούτου είναι εδώ και πολύ καιρό πηγή έρευνας από επιστήμονες.

Ένας τέτοιος επιστήμονας που αφιερώνει πολύ από το χρόνο του προκειμένου να μελετήσει τη Στυμφαλία και να συμβάλει μέσα από τη γνώση του παρελθόντος στη σωτηρία της, είναι ο καθηγητής Ingmar Unkel, Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικοσυστηματικής Έρευνας του Christian-Albrechts-University Kiel (CAU).

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Ingmar Unkel παρατηρούμε θέματα όπως :

  • Ανταγωνιστικότητα ανθρώπου-κλίματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κατά τα τελευταία 10000 χρόνια και με περιφερειακή εστίαση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νότια Αμερική

  • Παλαιοπεριβαλλοντική ανασυγκρότηση ως βάση για τη μοντελοποίηση της μελλοντικής κλιματικής ανάπτυξης, περιβαλλοντική ανασυγκρότηση βασισμένη σε ιζηματογενείς αναλύσεις, χρονολογήσεις ραδιενεργών εκπομπών άνθρακα και συναθροίσεις ειδών χλωρίδας και πανίδας, τον κύκλο άνθρακα και τον υδρολογικό κύκλο και την ανανέωση των υπόγειων υδάτων.

Ένα άρθρο του καθηγητή Ingmar Unkel και της ομάδας του σχετικά με τη Στυμφαλία, δημοσιεύτηκε αυτό το μήνα στο περιοδικό Quaternary Science Reviews, (Volume 213). Διαβάζοντας κανείς το εμπεριστατωμένο άρθρο, δεν μπορεί παρά να θυμώσει για την ανεξέλεγκτη διαχρονική αρπαγή που υφίσταται η λίμνη της Στυμφαλίας αλλά και την αδιαφορία όλων μας μπροστά στο ενδεχόμενο μια προϊστορική λίμνη μητέρα όλων των πολιτισμών που πέρασαν από τούτο τον τόπο μέχρι σήμερα, να χαθεί οριστικά …

Περισσότερες πληροφορίες (στα Γερμανικά όμως) μπορεί να δει κανείς στο δελτίο τύπου του Πανεπιστημίου : https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/168-stymphalia/

Δείτε παρακάτω τη μετάφραση του άρθρου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά :

 

- Από την κλασική-ελληνιστική περίοδο, οι άνθρωποι έχουν επηρεάσει το οικοσύστημα στη νότια Ελλάδα  Εκτροπή του νερού, εκκαθάριση, γεωργία - οι άνθρωποι έχουν αλλάξει το περιβάλλον τους για 2.500 χρόνια - μερικές φορές με μη αναστρέψιμες συνέπειες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ομάδας επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Ingmar Unkel, Διευθυντή του Ινστιτούτου Οικοσυστηματικής Έρευνας του Christian-Albrechts-University Kiel (CAU). Μελετούσαν το περιβαλλοντικό σύστημα της Λίμνης Στυμφαλίας της Ελλάδας για να κατανοήσουν καλύτερα τις ανθρώπινες και κλιματολογικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του τοπίου στη νότια Ελλάδα. Τα ευρήματά τους δημοσιεύονται στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Quaternary Science Reviews. Ο πρώτος συγγραφέας είναι η Joana Seguin, διδακτορικός φοιτητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Οικοσυστημάτων.  Το τοπίο του Στυμφαλία στην ελληνική χερσόνησο της Πελοποννήσου είναι γνωστό από έναν ελληνικό μύθο, σύμφωνα με τον οποίο ο ημίθεος Ηρακλής σκότωσε τα πουλιά από τη λίμνη Στυμφαλία. Σήμερα, η λίμνη είναι ένα ιερό πουλιών, το οποίο είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο λόγω της εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων. Οι Ingmar Unkel και Joana Seguin και μια διεθνής ερευνητική ομάδα διερεύνησαν την περιβαλλοντική ιστορία της λίμνης ως μέρος του Συνεργατικού Κέντρου Ερευνών 1266 «Διαστάσεις μετασχηματισμού - αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος σε προϊστορικές και αρχαϊκές κοινωνίες» στο Πανεπιστήμιο του Kiel.

"Χρησιμοποιούμε τις λίμνες ως περιβαλλοντικά αρχεία επειδή συλλέγουν σωματίδια ιζήματος, χημικές ουσίες ιχνοστοιχείων, κάρβουνο, γύρη και πολλά άλλα και φυλάσσονται για χιλιετίες", εξηγεί ο Ingmar Unkel. Παρέχονται πληροφορίες στρώσης ανά επίπεδο για τους καιρούς, το κλίμα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μέσω της γεώτρησης, οι ερευνητές φέρνουν στο φως αυτές τις καταθέσεις. "Από τους πυρήνες των ιζημάτων, μπορούμε να διαβάσουμε τα δεδομένα πρακτικά όπως σε ένα χρονικό διάστημα και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το κλίμα και την περιβαλλοντική ιστορία", λέει ο γεωγράφος.  Για να συνδυάσει τα δεδομένα του κλίματος με ιστορικά γεγονότα και με ανθρώπινη δράση, η ομάδα Kiel συνεργάστηκε με διεθνείς συνάδελφους από άλλους κλάδους, όπως η αρχαιολογία. "Η διεπιστημονική προσέγγιση ήταν πολύ σημαντική για εμάς", τονίζει ο Seguin.

Οι κλιματολογικοί και περιβαλλοντικοί δείκτες της λίμνης Στυμφαλίας δείχνουν ότι οι άνθρωποι εκεί έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή του τοπίου πριν από 2.500 χρόνια, λέει ο Seguin. Για παράδειγμα, στη ρωμαϊκή εποχή (130 μ.Χ.), έχτισαν ένα υδραγωγείο και εκτρέπονταν νερό από τη λίμνη για να τροφοδοτούν βρύσες νερού στην Κόρινθο. "Αυτό είχε ακραίες επιπτώσεις στο οικοσύστημα της λίμνης", λέει ο Seguin. Οι διάφορες φάσεις της αλλαγής στη λίμνη στις διάφορες εποχές περιγράφονται λεπτομερώς στη μελέτη από τους επιστήμονες.  Ειδικά όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και την καταστροφή του περιβάλλοντος, ο Unkel πιστεύει ότι η άποψη αυτή του παρελθόντος και της μακροπρόθεσμης επιρροής των ανθρώπων στο περιβάλλον παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. "Μέσα από το έργο μας, μπορούμε να δούμε πως αυτή η λίμνη υπήρξε και θα καταστραφεί σταδιακά από την υπερβολική χρήση των πολύτιμων υδάτινων πόρων της."

 

A natural monument in danger - 2,500 years of water stress
Since the Classical-Hellenistic period, humans have influenced the ecosystem in southern Greece
Water diversion, clearing, agriculture - humans have changed their environment for 2,500 years - sometimes with irreversible consequences. This is the result of a team of scientists headed by Professor Ingmar Unkel, Director of the Institute for Ecosystem Research of the Christian-Albrechts-University Kiel (CAU). They studied the environmental system of the Greek Stymphalia Lake to gain a better understanding of the human and climatic influences on landscape development in southern Greece. Their findings are published in the June issue of the journal Quaternary ScienceReviews. The first author is Joana Seguin, PhD student at the Institute for Ecosystem Research.
The landscape of Stymphalia on the Greek peninsula Peloponnese is known from a Greek legend, according to which the demigod Hercules killed the birds from Lake Stymphalia. Today, the lake is a bird sanctuary, which is extremely at risk because of the exploitation of its water resources. Ingmar Unkel and Joana Seguin and an international research team investigated the environmental history of the lake as part of the Collaborative Research Center 1266 "Transformation Dimensions - Human-Environment Interactions in Prehistoric and Archaic Societies" at Kiel University.

"We use lakes as environmental archives because they collect sediment particles, chemical trace substances, charcoal, pollen and much more in them and preserve them for millennia," explains Ingmar Unkel. Layer by layer information on the weather, climate and environmental factors are stored. Through drilling, the researchers bring these deposits to light. "From the sediment cores, we can then read the data practically as in a chronicle and try to understand the climate and environmental history," says the geographer.

In order to combine the obtained climate data with historical events and thus with human action, the Kiel team cooperated with international colleagues from other disciplines, such as archeology. "The interdisciplinary approach was very important to us," emphasizes Seguin.

The climate and environmental indicators of Lake Stymphalia show that people there played a crucial role in the landscape changes 2,500 years ago, says Seguin. For example, in Roman times (130 AD), they built an aqueduct and diverted water from the lake to feed water fountains in Corinth. "That had an extreme impact on the lake ecosystem," says Seguin. The different phases of change in the lake in the different eras are detailed in the study by the scientists.

Especially with regard to climate change and environmental destruction, Unkel believes that this view of the past and the long-term influence of humans on the environment are of particular interest. "Through our project work, we can see how this lake has been and will be gradually destroyed by the overuse of its precious water resources."

 

Κοινοποίηση : Έλσα Σταματοπούλου

 

 

 

 

Επιστροφή